RODO

Informacje o przetwarzanych danych osobowych w firmie Tech-Projekt Sp. z o.o.

 

  1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tech-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. ?Montażowa 3B, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372726212.
  2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane przez firmę Tech-Projekt Sp. z o.o. (zwanej dalej „Sprzedawcą”), a wynika to z prowadzonej działalności: sprzedaży usług oraz towarów. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa realizacji oferty oraz zamówienia, obsługa transakcji sprzedaży, marketing.
  3. Dane kontaktowe administratora.

Można kontaktować się:

4. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień do gwarancji, rękojmi czy rozliczeń podatkowych). Państwa dane mogą być wykorzystywane do wewnętrznych analiz firmy. Do analiz będą wykorzystywane kategorie następujących danych: informacje o zakupionych usługach i produktach, informacje o płatnościach, informacje o adresach elektronicznych.

5. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą. Podanie swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści ofertowych i marketingowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ( oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia się roszczeń związanych z umową jaka Klient zawarł ze sprzedawcą. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

7. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta:

Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych Praw Klient może skontaktować się z firmą Tech-Projekt Sp. z o.o. zgodnie z punktem 3 niniejszej informacji.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej RODO) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną.

Tech-Projekt Sp. z o.o.

 

Telefon Frezowanie obrobka cnc Zapytanie ci�cie wody obrobka cnc